...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރުނބާ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މުލައްގަނޑު.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގެ ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހުރައްސަލަ . ހުރަސްފިލާ . ހުސެންދަރި . ނަރަވެލި . ނެރަށްކިއުން . ބަނޑޮފަލި . ބަޅެބޮލާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބަލްމާނާސް . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . ބިރިކި . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނެއިއްލާ . ކަންހަކުފަލި . ކަންބަރާ . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކުޑައޮނިފަރާތް . ކެޑެވެއްޓި . ކޮޅުންއެޅުން . ކޮޅުކަނދު . ކޮޅުއުނގުރި . ކޮޅުވަތް . ކޮޅުމައްޔަލުންޖެހުން . ކޮޅުމާ . ކޮޅުފަލި . ކޯމާށި . އަނބުރައިލުން . އައްތެލިއެރުވުން . އިސްފިލާ . އެންވަތް . އެންވަޑިފަލިޔަ . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އޮބައިގަތުން . އޮޑިމަތީއޮޑި . ވައިކޮޅުކުރުން . މަންކަން . މައިކަނި . މަތިކަންފިޔަ . މަތިމަޅު . މަތީވަތް . މާކާރިއާ . މާއޮނިފަރާތް . މާވަނިފަރާތް . މާގެ . މުލައްގަނޑު . މެދެމާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ