...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރުވުން
މ.
(1) އެއްޗެއް އަރުން އެތެރެކުރުން.
(2) ރޫޙެއްނެތި މަރުވަމުންދާކަމެއް އަލުން ދިރޭނޭގޮތް ހެދުން.
(3) މަސްމަހާމެހި ފެނަށް ހޭނުވުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަންތައްތައް އާލާކުރުން.
(5) ކުރިއެރުވުން.
(6) މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ފަދަ އެއްޗެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިން . އާލާކުރުން . އެންރޯކުރުން . ފާހަގަކުރުން . ފެންމީރުކުރުން . ދިރުއްވުން . ގެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ