...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއުން
މ.
(1) އައުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކައިރިން ފޭވުން.
(3) ތިމާހުރި ހިސާބަށްވުރެ ދުރުތަނަކަށް ވާސިލުވުން.
(4) ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން އެއްޗެއް ބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންނެތުން . ހަބޭސްކުރުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހާވިޔާވުން . ހާޖިވެރިކަމު ދިޔުން . ހާޖިތަށްދިއުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގުން . ހިންގުން . ހިރުގިރުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗަށްގެއުން . ހިތާކުޅެލުން . ހިތުންފިލުން . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަކިހުނު . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލުއްދަލާ . ހިޖުރަ . ހީސްލުން . ހުންއައުން . ހުންގަދަވުން . ހުންގާނުހިފުން . ހުރަސް . ހުރަސްކުރުން . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުއިހެއްޕުން . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުވާސްހިނގުން . ހުލި . ހުލިވުން . ހޫރައިލުން . ހޫރުން . ހެހެސް . ހެހެސްގަތުން . ހެރުން . ހެކިވެރިކަމުދިއުން . ހެސްގަތުން . ހޭނުން . ހޭކިލުން . ހޭއެރުވުން . ހޮޅިލުން . ހޯރައެޅުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނަރުނަގާފާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ