...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްލުން
މ.
އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތިއާއި ބޮކިފަދަ ތަކެތިން އަލިވާނެގޮތް ހެދުން.
މިސާލު:
(ހ) ބައްތިދިއްލުން.
(ށ) ބޮކިދިއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއޯން . ރެދަން . ބުންކެޅަޖެހުން . ކަނޑުމަތި . އަވިދިނުން . އަލިކުރުން . ވެށެހުޅުޖެހުން . ވެނަޖެހުން . ވޮށްއެރުވުން . މޯސްކޯޑު . ފާނޫޒުޖެހުން . ދިއްލާ . ދިއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ