...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާ
ނ.
(1) ސީދާ.
(2) ކުރިމަތި.
(3) ފަރާތް.
(4) ހާމަ.
(5) ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުކޭތަ . ހަންނެގުން . ހަންމޯ . ހަންޖެހުން . ހަޅިބޭވުން . ހައްދު . ހަމަ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމައެޅުން . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތްދެސްމަތި . ހާއްޔޯ . ހާމަ . ހިނެވެނި . ހިމަބޯދު . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިތުފާހަގަ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުކުރުޙަދީޘް . ހުސްފުށަތުންލުން . ހޭހަން . ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ނަގޫއެނބުރުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނިވައިރޯޅި . ނިވަތް . ނިތްގަނޑު . ނިތްގަނޑުލުން . ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދިނުން . ނުރަބޮޅު . ނެރަށް އެރުން . ނޭވާއެޅުން . ނޯށް . ރަހާ . ރަންގަނޑު . ރާބޯންދިނުން . ރާޑި . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ރީތިގަސް . ރުޅިބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ