...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާކުރުން
މ.
(1) މީހަކާ ޖައްސައިލައިގެން އެއްޗެހި ކިއުން.
(2) ބައްދަލުކުރުން.
(3) އެއްޗަކާ އެއްޗެއް ސީދާކުރުން.
(4) ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ދިނުން ނުވަތަ ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ހޯދުން.
(5) ހަމަލަދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބޭވުން . ހަމައެޅުން . ހަމަލަ ދިނުން . ކުރިމަތިލުން . އަމާޒުހިފުން . އަމާޒުކުރުން . އެއްވަސްކުރުން . ގޮޅިހަމަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ