...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާއިދިކޮޅު
ނ.
ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު.
މިއީ ޢަދާވާތްތެރިވެގެން އުޅޭ ދެމީހެއްގެ ނުވަތަ ދެބައަކާ މެދު ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކާމެދު ނުވަތަ ބުނާބަހަކާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ