...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާވުން
.
(4) ލައްވައިލުން.
(5) ބުނިގޮތާއެއްގޮތްވުން.
(6) ބައެއް ކަހަލަ ސުވާލަށްދޭ ޖަވާބު ރަނގަޅުވީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތީ ރުފިޔާއެއްތަ? ނޫނީ ބައި ރުފިޔާއެއްތަ? މިގޮތަށް ސުއާލު ކުރުމުން ޖަވާބު ރަނގަޅު ވެއްޖެނަމަ ބުނާނީ އާނ ދިމާވެއްޖެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުދެރަވުން . ނެރަށް އެރުން . ބައްދަލުވުން . ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން . ކަމެއްދަމެއްބޮޑުވުން . ކުރިމަތިވުން . އަމާޒުވުން . އަތްދަށުންޖެހުން . އިއްތިފާގު . އިއްތިފާގުވުން . އެއްވަސްވުން . އެތައްދަޅިއެއްވުން . ވައިވުން . މުސީބާތްޖެހުން . މެދުވެރިވުން . ދަތިއެރުން . ދިމަޅި . ތާށިވުން . ލައިގަތުން . ލައްވައިލުން . ގެއްލުންލިބުން . ގޮޅިހަމަވުން . ސައިވުން . ސީދާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ