...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިދަބިބީ
ނ.
ބިބީއާ ވައްތަރުގޮތަށް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ކުޑަ ފަރުމަހެއް.
މިމަހުގެ އަރިމަތީގައި އަޅިކުލައިގެ ދެރޮނގު ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މަތީކޮތަރިބައިގެ މެދުގައި ދިގުނަރުވައެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ