...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލުވުން
މ.
(1) ލޯހުޅުވުން.
(2) ދަތްތައް ފެންނަގޮތް ހެދުން.
(3) ވާކޮށުމާއި ވިނަ ނޮޅުން ފަދަ ބަސްބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯދެލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ