...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުރޮނގުކުރުވުން
ގބ.
މަޖާޒު:
(1) ބޮޑުކަމެއް ޖެހިފައިވަނިކޮށް އެއަށްވުރެ ބޮޑުކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ގިނަ ދުވަހުން ނުވަތަ އުނދަގުލުން ވާންއޮތް ކަމެއް ކުޑަގޮތަކުން ނުވަތަ ފަސޭހައިންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ