...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުމަގުނެގުން
ުގައި ގަނޑުވަރަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެމަގުމަތީގައި ކޮށިކޮށީގެ މީހުން ފުއްޕާހެދުން އަޅައިގެން ތިބެ ބޮންތިއާއި އައްޑަނަ ހިފައިގެން ކުޅިޖަހަމުންެދާދިއުން.
(2) ގާއޮޑިލަވަ ކިޔާމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދާއިރު މަގުމަތީގައި ލަވަކިޔަމުން ނަށަމުން ދާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ