...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަ
ނުބައިވެގެން ނިކުންނަފެން.
(5) ބޮޑުވެކުޑަވާ ފެންގަނޑު.
(6) ކާށީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަފެން.
(7) ޙައްޤަކާ ނުލައި މީހެއްގެ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޝަރުޢީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އަގު.
(8) ދިއުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(9) (މ) ރިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައިރާންކަން . ހައްދު . ހައްޕުނޑު . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހާޒިރީ . ހިނދުން . ހިކިރިހަ . ހިކިއެޅުން . ހިކިދެޔަ . ހިކުން . ހިފަހައްޓައިލުން . ހިފިހުރުން . ހިފެހެއްޓުން . ހިތި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިލަވަޅު . ހުޅުނބުފިލާ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުތް . ހުސްވިމަސް . ހެރަފާ . ހޮނދި . ނަމަ . ނިމިނިމުނުކަން . ނިމުނުކަން . ރަންދިއަ . ރަންދިޔެ . ރަންދިޔެމަދުރުގެޔާ . ރަތްގަރުދިޔަ . ރިހާކުރު . ރިހާކުރު ގަރުދިޔަ . ރުއްދަދަ . ރެހަން . ރެދަންފަނި . ރޭ . ބަނގުއާވި . ބަނޑަވަރު . ބަންކެޓު . ބަންކެޓުޖެހުން . ބާޑީ . ބުންޅަބުޑި . ބުރާލު . ބެއްދުން . ބޮނޑަދިޔަ . ބޮނޑުނަގުލަށްދިއުން . ބޮރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ