...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަބޮޑުވުން
މ.
(1) ދިޔަވަރު ފޫދުން.
(2) ގޯތިގެދޮރުފަދަ ތަންތާފެން ބޮޑުވުން.
(3) ވެޔޮވަޅުފަދަ ތަންތާގެ ފެންގަނޑު ބޮޑުވުން.
(4) މަޖާޒު:
ތަންމައްޗަށް ކުޑަކަމުދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ