...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަވަރު
ނ.
(1) ކައްކާއިރު އަޅާ ފެނުގެ މިންވަރު .
(2) މަޖާޒު:
ލައިގެން ކާއެއްޗެހި މާފެންކޮށް ހުރީމާ ކިޔާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދުން . ހިކިއެޅުން . ހިކުން . ހެރަފާ . ރަންދިޔެމަދުރުގެޔާ . ރުއްދަދަ . ބޮޑުދިޔަވުން . އަތުރުވާމަތި . އަގޮދޭލައިގަތުން . އާއްޖަފާއްޖަ . އާޖުފާޖު . އިލޮޅި . އުދޮއި . ވަތުޖެހުން . ވެލިރާޅުފަށް . މާކަނާހޮޑު . ފަނިކޮނުން . ފަރުހަކިވަސް . ފަރުފޮއި . ފުންކުރުން . ފޫދުން . ފޫދެންޖެހުން . ފެންވަރު . ފޯމަތި . ދަންދިޔަ . ދިއަވަރު . ދިއަވަރުހިކުން . ދިޔަހެޔޮވަރުކުރުން . ދިޔަބޮޑުވުން . ދިޔަވަރަށްބެލުން . ދިޔަވަރަށްޖެހުން . ދިޔަވަރުހިކުން . ދިޔަވަރުހެޔޮވަރުކުރުން . ދިޔަވަރުބެލުން . ދިޔަވަރުބޮޑުވުން . ދިޔަވަރުވުން . ދިޔަވަރުފޫދުން . ދިޔަވަރުގޮނޑުޖެހުން . ދެއަހިކުން . ދެއަވަރެ . ދެއަވަރޮ . ދެއަވަރޮހިކުން . ދެއަވަރޮލުން . ދެވެލިފެންފަށް . ދެޔެވަރު . ތަލާޖެހުން . ތިލަފެންވަރު . ތޮށިތެޅުން . ލާޖެހުން . ލޮނުގަނޑުބޮޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ