...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަލުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް ހަލާކުވެ ނުބައި ވެގެން ފެންފޭބުން.
(2) ބައެއް ކަހަލަ ކާތަކެތި ގިނަ އިރުބެހެއްޓީމާ އެ ނުބައިވެގެން ލޮދިކަމެއްއުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ