...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔާ
ނއ.
(1) ފެންގޮތް ހުންނަ.
(2) އޮހޭގޮތްހުންނަ.
(3) ނ.
(މަލިކު) ޅީދަރިފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަން . ހަކުރު . ހަކުރުލުން . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަދިޔާބަދިޔާ . ހަދިޔާބަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާވަށި . ހަދްޔު . ހާކައިލުން . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިނދުން . ހިނޭޖެހުން . ހިތިހުންބޭސް . ހުއްގަނޑަ . ހުދުކާފޫރު . ހުތްހަކުރު . ހޭކުން . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިމަ . ނީރުން . ނޯށުންކާންދިނުން . ރަނޑަގުއި . ރަންދަނޑި ދުއްވުން . ރަންދަވާދު . ރޯދަޖަބޮ . ބަނގުރާ . ބަނގުއާވި . ބަނޑުހަލައިލުން . ބަނޑުދިޔާވުން . ބަންދުކުރުން . ބައްދު . ބަދަވީ . ބަތްޕެން . ބަޚްސީސް . ބާގަ . ބިޔަރު . ބިލެތްގޮށި . ބުރައިގަތުން . ބުރުވާލުން . ބުރުވުން . ބުއްފުޅި . ބޭސްކަރަ . ބޮރި . ބޮޅުޖެހުން . ބޮކިއެރުން . ބޮއިލުން . ބޮއްސުންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ