...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔާވުން
ރެ ދިޔާކަން ބޮޑުވުން.
(2) ހަރުކޮށް ނުވަތަ ހިކިކޮށް ހުންނަންވާ އެއްޗެއްހަލާކުވެގެން އޭގައި ތެތްކަން އުފެދުން.
މިސާލު:
ބެޓެރީ ދިޔާވުން.
(3) ބައެއްކަހަލަ ހަރު އެއްޗެއްސާއި ތަތްއެއްޗެހި ހޫނުގެ ސަބަބުން ފެންވުން.
މިސާލު:
(ހ) ތިމަރަދިޔާވުން.
(ށ) ރަބަރުދިޔާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ބަނޑުހަލައިލުން . ބޮއްސުންލުން . ވިރުން . ފީކަޅާވުން . ފެނަށްވުން . ފެންވުން . ދިޔާވުން . ތުނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ