...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީނީ
ނއ.
(1) ދީނާގުޅޭ.
(2) ދީނާބެހޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންވުން . ހެއުނިބެއި . ހެޔޮނުބައި . ނައިބުފަތް . ބާޠިލުކަންތައް . ބިދުޢަ . ބިދުޢަވެރީން . ބޮޑުތަރުތީބު . ކާވެނި . ކާވެނިކުރުން . ކާވެނިވުން . ކުދިންގެދަންނަކަން . އަހުލީހަނގުރާމަ . އިމާމު . އިތުރު . އިތުރުކަން . އިޢުތިޤާދު . ވަޢުޡް . ވަޢުޡުބުނުން . ވަޢްޡުއެހުން . މައްސަލަޖެހުން . މައްސަލަޖެއްސުން . މުންކަރާތް . މުއްދު . މުއްލާ . ފަރުޟު . ފަރުޟުއަދާކުރުން . ފަރުޟުވުން . ފަރުޟުފެން . ފަތަޙަ ހޯދުން . ފަތަޙަ . ފަތަޙަކުރުން . ފަތަޙަވުން . ފަތަޙަލިބުން . ފަތް . ފިގުހުފޮތް . ފިޤުހު . ފިޤުހުވެރިޔާ . ދަންނަކަންބުނުން . ދީނީޝިޢާރު . ތަކުލީފު ލިބިގެންވުން . ތަޢައްޞުބު . ގަނޑުވަރު . ޕިރިވޭނާ . ޙަރާމު . ޚަރަދުބަރަދު . ޚުޠުބާ . ޝަހީދަށްކިޔެވުން . ޢަޤީދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ