...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނި
އެކަތި.
(4) އަތޮޅުގެ ރަށްތައް އެތުރިފައި ހުންނަ ބޭރުބުރު.
(5) ވޮއްޑުންޏެއްހެން އޮންނަ ބުރުފަޅި.
(6) ދެއެއްޗެއްއޭގެ އަމިއްލަޒާތުގައި ކައިރިވިޔަނުދިނުމަށް ނުވަތަ ދުރުވިޔަނުދިނުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ނަރުކޮޅު ނުވަތަ އެތިކޮޅު.
(7) ގުޑީގެ އޮނިގަނޑުން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުދިނުން . ހަމަފަޅު . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުމާބިތް . ހަތްދުވަސް . ހަސްތީ . ހަޖާމު . ހިނގުން . ހިއްޕާއައިނު . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ހޮބަލޯކަ ވިރުސިކަފާޅަ . ނީލަކޯރު . ރަންކީހާކީސް . ރަތްމުރަކަ . ރާއަރާދޭސްވަރަ . ރާއަރާދޭސްވަރަމަހާ . ރުވުން . ރެކީ . ބައިސަލޯކަ . ބަވަނަ . ބަވަނަކުރުން . ބަވަނަ ސުންދުރަ . ބަވަނާދީއްތަ . ބަސިސަ . ބަސިސަލޯކަ . ބިން . ބިންމަތިއަލިވުން . ބުރަންމާނި . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުބާރު . ބޮޑުމަސް . ބޮޑުމަސްހިނގުން . ކަށިވިދުރި . ކައްތިރިމައްތިރި . ކޮންފާރު . އަހަރު . އަހުރާމު . އައިނު . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަސާލީސްލޯކަ . އަސިސަ . އިހަށް ދޮންވިފަތެއް އިހަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. . އިރު . އިރުވައިސައިތާނު . އިސްލާމްދީން . އީރާނު . އުޅޭންނޭނގުނުމީހަކަށް މިޔަންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. . އުމުރު . އުފަން . އުފަންދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ