...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިބައި
ނ.
(1) ކާރު، ލޮރީފަދަ ތަކެތީގެ ފުރޮޅު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަބަޔާއި މައިގަނޑާދެމެދުގެ ހެލުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮތިބައި.
(2) ކުޑައިގެ ފޮތިގަނޑު ހަރުކުރަން ހުންނަ ދުނިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުނިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ