...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުން
ނ.
(1) ބައެއް އެއްޗެހި އަނދާއިރު ހުޅުގަނޑުގެ މަތިން ވައިގެ ތެރެއަށް އަރައިގެންދާ ގަދައަޅިކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ގޭސް.
(2) ދުން އެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މީރުވަސް ދުވާތަކެތި.
(3) (ބދ.) ބުޅާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެދުން . ހަނދުވަރު . ހަނދުގެއެޅުން . ހަނގު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނުތެޅުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބީ . ހަރުކުރުން . ހަރުދަނޑިވުން . ހަކާ . ހަކާވުން . ހައްދު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުގެރި . ހަވާނަފުސު . ހަމަނުވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތި . ހަލަބޮލިވުން . ހަޖާމުކުރުން . ޙަޤީޤަތްހޯދުން . ހާހޫރަކުރުން . ހާކާވުން . ހާކާލާފަތް . ހާލުހާލުން . ހާސިލު . ހާސިލުކުރުން . ހާސިލުވުން . ހާސިލުމުރާދުހަމަވުން . ހާޑުލުން . ހާޖަތްފުދުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިނގުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިންމުން . ހިންތަހެދުން . ހިންތާހެދުން . ހިރަފުސްވުން . ހިރިޔާފާތުރާ . ހިރިޔާސުއްދަ . ހިރުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ