...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުރުމިން
ނ.
(1) އެއްޗެއް ހުރިހިސާބުން، ނުވަތަ އޮތް ހިސާބުން އެއްޗަކާއި ފޭއަށްހުރި މިން.
(2) އެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ފެށިގެން އަނެއްކައްޗަކާއި ނުވަތަ އަނެއްތަނަކާއި ދެމެދު ހުންނަ މިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހިސާބު . ނިލަގަނޑު . ރާސްތާ . ބަރީދު . މަޑުކަށި . ފަރުގާލު . ފަރުސަޚު . ފެންފުން . ފެންފުންކަން . ފެންތިލަ . ދުރުކަން . ދޯއަކެޑެ . ތުނި . ތުނިކަން . ތުނިކުރުން . ގަވި . ޑަބަލްރޮނގުދެމިފޮތް . ޤަބީލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ