...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުޅަ
ޭގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ފުފޭ ފުފުން.
(2) ވިޔުމުގެ ތެރޭގައި ފޮތީގައި އުފުލުންލައިފައި ހުންނަތަން.
(3) ވިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ، ހައިފަށް ނުވަތަ ރޮދިފަށް ނުވަތަ ފަންވަތް ފަދައެއްޗެހި މަތިންނާއި ދަށުންގޮސްފައި ހުންނަހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިބޮލާ . ހަރުހަށްފަތި . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހަލާހަރު . ހުރަސްރެހަ . ހުރަސްދުޅަ . ހުޅުނބުފިލާ . ހުޅުވައި . ހެކު . ނިއުމޯނިއާ . ރަށުކަންތައް . ރަތްފުސް . ރާއްޖެބަލި . ރެހަ . ބަނޑުބަލި . ބަބުނަ . ބަބުންދުޅަ . ބައިން . ބައިންޖެހުން . ބަވާސީ . ބަލި . ބޮނބިފަޅީވައި . ބޯވަ . ބޯވަޖެހުން . ބޯވާބަލިކަން . ކަރުވިހަ . ކަރުފަތުވިހަ . ކަރެވިޔާއްދަ . ކާނެޔާ . ކިނާރި . ކޮށީހުން . ކޯފުއްޕި . ކޯފުއްޕުން . އާސާއްދަ . އޮޑިވަރުދަނާ . އޮޑިވަރުދުޅަ . އޮޑިވަރުދޯނގި . ވައިބޮނބިފަޅި . ވިހައިގަދަވުން . ވިހަވުން . ވިހަދަނޑި . ވިހަދަނޑިނެގުން . ވިހަގަނޑު . ވިއާގި . ވިއުން . ވެޑަ . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . މަހުވިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ