...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްވައިލުން
މ.
(1) ދުއްވުން މިބަސް ލުއިކޮށްބުނާގޮތް.
މަޖާޒު:
(2) ގެއްލުމެއް ދިނުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވައިލައިފި.
(3) ބޭނުންކޮށްލުން.
މިސާލު:
އެތާނގައި އޮތް ފިހުނުމަސް ދުއްވައިލައިފި.
(4) ފިލުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަ އަނބުރައިލުން . ނޮޅާލުން . ބުރުޖެހުން . ބޯބޮކުރިންލުން . ކަވައްކެނޑުން . އާނުކެނޑުން . ވަފާތު އަރުވައިލުން . މަރައިލުން . ދުއްވުން . ދެފަށްލާޖެހުން . ތޮރުފައިލުން . ލަނޑުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ