...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުއްވުން
ރަކުން ބޭރަށް ނެރުން.
މިސާލު:
(ހ) ހޮޑު ދުއްވުން.
(ށ) ހީސްދުއްވުން.
(7) އެއްޗެއް ވަކިގޮތަކަށް ފޮނުވައިލުން.
މިސާލު:
ބަޑީގެ ވަޒަން ދުއްވައިލުން.
(8) ފެންހިންގުން.
މިސާލު:ފެނ:
ދުއްވުން.
(9) ވަށްއެއްޗެއް އެނބުރެމުން ނުވަތަ ފުރޮޅެމުން ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ރޭސް ދުއްވުން . ބުރުޖެހުން . އައިނާއެޅުން . އާވިއެރުވުން . އިންޖެކްޝަންޖެހުން . އެނބުރުން . އޮތްއެމާދުއްވުން . ވަދުކޫއްތުން . ވަދުދެމުން . ވަޔަށްދުއްވުން . ވާދަދުއްވުން . ވިދުއެޅުން . މަގުބަންދުކުރުން . މަގުބަންދުވުން . ފަހަތުންއަޅުވައިލުން . ފިއަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން . ފިޔަލަބޮލަށް ނާދުއްވުން . ފިޔަލަބޮލަށް އޮޑިދުއްވުން . ފުއްދުން . ފޭހިކޮށްލުން . ފޭހިއެރުވުން . ދިއްވުން . ދުއްވައިލުން . ދުއްވުން . ދުސްމިނުން . ދެކަނިހަމަޔަށް އެނބުރުން . ތައްގަނޑަށްއެޅުން . ތާރުއެޅުން . ތިމަރަލުން . ތުތިޔާލުން . ތޮރުފުން . ލަގަންހިފުން . ލާޖެހުން . ގުންބާކުރުން . ސަފުސާންލުން . ޓެކްސީކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ