...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވަހަ
ނ.
(ޏ..) ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބިހި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތްހެއްތި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތީބޯޓް . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުއްބު . ހުދުކާޅު . ބަންގިސަރު . ކަނދިދުވަސް . ކަރަމަތި . ކަރަމަތިއައުން . ކަރުބޮލަކު . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުއްދަކިކަން . ކުއްދަކިވުން . ކުޑަބޭރުއެރުން . ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ . ކޮށީ ފާތިހާ . ކޮތަރި . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އައުކަމަށްހެދުން . އައުކަމަކަށްވުން . އާދޭ . އެންމެ . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުލޮންސިކޮޅު . ވައިރިވެލި . ވިރުދު . ވިލޭރޭ . މަހުމުޅަ . މަހުމުސާރަ . މިދާދުވަހަކު . ފަހަރު . ފަތާމީހާ . ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ . ފާތިޙާޔަށްނަންގަތުން . ފުރަތަމަ . ފުރާ . ފެންގަނޑު . ދަނުއޯގަ . ދާރުލްއާސާރު . ދުވަހަކި . ދުވަހަކިސް . ދުވަހުހިސާބު . ދުވަހުމުސާރަ . ދޮރުވަރުދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ