...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވަސްފުރުން
މ.
(1) މާބަނޑުމީހާއަށް ނުވަމަހާއި ނުވަދުވަސްވުން.
(2) (ހ) ރާހުތަށްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުވަހަފުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ