...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުވާރަ
ނ.
ނކ.
ނަކަތްތެރި ކަމުގައި 21 ބުރުޖު.
ނުވަތަ ރާހި ބެހިފައިވާ 3 ތިންބައިން އެއްބައިގެ ސިފައަށް ދީފައިވާ ނަމެއް.
އިރު މީގެ ބުރުޖެއްގައި ވަނިކޮށް ރަނގަޅު ފައިދާ ހުރި ދެމިހުރުމަށް އެދެވޭ ކަންތައް ކުރަން ފެށުމުން އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު ފޯރާނެކަަމަށް ބުނެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ