...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުމެ
ނ.
(ގ.) ދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހުކުރު ހެދުން . ހުސްކަރުބެއްދުން . ނައްދު . ނިކައަޅޯ . ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުން . އަރިބަގުޑި . އަވަ . އަތްދަށުއުކުޅު . އަތްގުޅުން . އާރޯތާނާ . އާމީން . އާދައިގެ . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިބިލީސް . އިޙުރާން ހެދުން . އެދުންއައުން . އޮށަނިމަލުހެދުން . ވަތުބަތާނަ . މަލާއިކަތުން . މާލިހެދުން . މޫނުންބާނި . މެކުސީ . ފާސްކުރިހެދުން . ފީނާހެދުން . ފެންފިނޮޅި . ފޮށިފެޅުން . ދަހަނާ . ދަރުމަވަންތަ . ދަރުމަވަންތަކަން . ދަރުމަވެރި . ދަރުމަވެރިކަން . ދިގުހެދުން . ދެގެދޭތެރޭމީހުން . ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ. . ލޮނޮދުން . ގަމީސް . ގުރާމޮށުން . ގޮށިމޫނުން ބާނި . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި . ސާދާ . ޒަބަރުޖުދުހިލަ . ޕާކިސްތާނު ހެދުން . ޕިޖާމާ . ޖެކެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ