...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަން ވެސް ނުކެރޭ
"ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅާލަންވެސްނުކެރޭ" މިސާލު:
ތަނެއްގެ ހައިބަތު ބޮޑުކަމާ ހުރެ އެތަނަށް މީހަކަށް ކުޑަބޭރުއަރަންވެސް ނުކެރޭކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެގަނޑުވަރުގެ މަތިން ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަންވެސް ނުކެރޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ