...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެންނެވުން
މ.
(1) އެންމެމާތްކޮށް މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްގައި އެއްޗެއް ބުނުން.
(ނ) (2) ކަނޑައެޅޭވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ކަމެއް އެންގުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވާ ނުވަތަ ބަހައްޓާލިޔުމަކަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާސާބުނުން . އަދައިދެންނެވުން . ދަންނަވައިލުން . ދުޢާ . ދުޢާކުރުން . ޙަމްދުކުރުން . ޝަކުވާއުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ