...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެންދެން
އ.
(1) ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުންނަމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަން ފަށައި ގަތުމަށް ގޮވާލާގޮތެއް.
(2) ލޯބީގެ އަސަރު ނުވަތަ ނަފުރަތުގެ އަސަރުފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(3) ދީފުމަށް ދާންދެން.
(4) ނ.
(މަލިކު) ދެންމެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހިންދުން . މުތްކުޅުން . ދަގަނޑުފެން . ދިޔަވަރަށްބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ