...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރަވުން
މ.
(1) ނިކަމެތިވުން.
(2) ފަޤީރުވުން.
(3) ހަކަތަ ބަލިވުން.
(4) ކަމަކުން ނާކާމިޔާބުވުން.
(5) ހިތުގައި ޖެހުން.
(6) ދަރަޖައިން ދަށްވުން.
(7) މޮޅުވުން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(8) މަސް މަރުވެ ގިނައިރުވުމުގެ ސަބަބުން ތާޒާކަން ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަދޫވުން . ހިމަވުން . ހިތްބަލިވުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްމޮޅިވުން . ނަގުލަށްގުއިފޭބުން . ރަމަންނެގުން . ރާޑިވުން . ބަލިކަށިވުން . ބަލިވުން . ބާވުން . ބޯކޮސްވުން . ޅަވުން . ކައްޗާވުން . ކަފަވުން . ކަފާސްވުން . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުރުގެޅުން . ކޮށިވުން . އަނަރޫފަވުން . އަގުފޭބުން . އަގުދަށްވުން . އާރުކާޓީފޭބުން . އެލުން . ވަރަދެރަވުން . ވަރުބަލިވުން . ވަޅޯވުން . ވާތާވުން . ވާގިދެރަވުން . ވެރަދަހީވުން . މެއްލޯއެޑުން . މޮޅިވުން . ފަނިތިކި ފެންތިކި ނުޖެހުން . ފިނޑިވުން . ފެނަށްބަލިވުން . ފެންވުން . ފެންދެމުން . ދަށަށްދިއުން . ދަޅުބިނދުން . ދޭސީވުން . ދޯހަޅިވުން . ތިންބަލިވުން . ލޯބޯކޮށިވުން . ގައިބާރުދެރަވުން . ގިއްގެޅުން . ގޫކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ