...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބަރުއުފުލުން
މ.
ބޮޑުބުރައެއް އުފުލަންޖެހިފައި އޮއްވައި އެފަދަ އެހެން ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހުން.
މިހެން ބުނެއުޅެނީ ތިމާގެ ކުޑަކުއްޖަކު އޮއްވައި އެހެން މީހެއްގެ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަން ޖެހުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ