...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބާސްކީލިފައްޓަރު
ނ.
އިހުގައި ކުޑަކުދިންއަޅައި އުޅުނު ރަނުގެ ފަށާއެއ.
މިފައްޓަރުގައި އޮންނާނީ، ފަރާތެއްގައ ތިންފޮތި، ފުލުގައިއެއް ފޮއްޗެވެ.
މިފައްޓަރު އަޅާ ގޮތަކީ، ކަނާތުކޮންޑުން ވައަތުކިލި ދޮށަށް ވައަތު ކޮންޑުން ކަނާތު ކިހިލި ދަށަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ