...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކުމާދިއުން
މ.
ބޮޑެތިމަސައްކަތްކުރާއިރު އެކަމަށް ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ގިނަބަޔަކު އެއްވެގެން ހަދިޔާ ހިފައިގެން އެތަނަކަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެކުންކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ