...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުހެދުން
މ.
(1) އެއްބަސްނުވުން.
(2) ނުރުހުން ފާޅުކުރުން.
(3) އަނެކަކުބުނާ ބަހަކާ ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކައަކާ އިދިކޮޅަށް ހެކިދައްކައި ވާހަކަ ދެއްކުން.
(4) ނުކިޔަމަންތެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެކެޑެހެދުން . ގަދަކަންދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ