...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުބެލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އެކޮޅާއި މިކޮޅުބެލުން.
މަޖާޒު:
(2) ކަމެއްގެ ރަނގަޅު ނުރަނގަޅާއި، ހެޔޮނުބައި ބެލުން.
(3) އިހާއި ފަހަށް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ