...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުވެރި
ނއ.
(1) ޙަސަދަވެރި.
(2) އެއްބައިވުމެއްނެތް.
(3) ދެބަސްވާ.
(4) ނޭއްގާނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަގެހުން . ހަޅިބޭވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަލަ . ހަމަޖެހުން . ހަތުރު . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ކުސްމުސް . ކުސްމުސް ކިޔުން . އަރައިގަތުން . އަރާރުން . އަދާވާތްތެރިން . އަދާވާތްތެރިކަން . އަދާވާތްތެރިވުން . އެއްގަލަށްއެރުން . ފަސާދަކުރުން . ފާސިދު . ފާސިދުކުރުން . ފާސިދުވުން . ފިނިހަނގުރާމަ . ފިރިވާދަ . ފިތުނަ . ފިތުނައުފެއްދުން . ފިތުނައުފެދުން . ފިތުނަވެރިކަން . ފިތުނަވެރިވުން . ފިތުނަފަސާދަ . ދުސްމިނުވުން . ދެބައިވަގު . ދެބަސްވުން . ދެކެޑެވެރިކަން . ދެކެޑެވެރިވުން . ދެކެޑެވެރިޔާ . ތޮޅުވުން . ލައް . ގިތްގަޅުވައިލުން . ގެޔަށްދިއުން . ސުލްޙަ . ސުލްޙަކުރުވުން . ސުލްޙަވުން . ސުލްޙަވެރިވުން . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން . ޒުވާބު . ޖައްސައިލުން . ޖަދަލު . ޖަގަޑާ . ޙަސަދަ . ޙަސަދަވެރި . ޙަސަދަވެރިކަން . ޙަސަދަވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ