...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުވެރިކަން
ނއނ.
(1) ބައެއްގެ ކިބައިގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނޭއްގާނިކަން.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު ހިތުގައި ރުޅީވެރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅޭކަން.
(3) ޙަސަދަވެރިކަން.
(4) ނޭތްގާނިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . އަދާވާތްތެރިކަން . އެއްގަލަށްއެރުން . ފަސާދަކުރުން . ފާސިދުކުރުން . ފިނިހަނގުރާމަ . ފިރިވާދަ . ފިތުނަ . ފިތުނައުފެއްދުން . ފިތުނައުފެދުން . ފިތުނަވެރިކަން . ދުސްމިނުވުން . ދެބައިވަގު . ދެކެޑެވެރިކަން . ސުލްޙަކުރުވުން . ސުލްޙަވުން . ސުލްޙަވެރިވުން . ޖަގަޑާ . ޙަސަދަވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ