...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުވެރިވުން
މ.
(1) އަރާރުންވުން.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅުން.
(3) ޙަސަދަވެރިވުން.
(4) ނޭތްގާނީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަދާވާތްތެރިވުން . ފާސިދުވުން . ފިތުނަވެރިވުން . ދެބަސްވުން . ދެކެޑެވެރިވުން . ޙަސަދަވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ