...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއްކުން
މ.
އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ހާމަކުރުން.
(2) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި އިޝާރާތެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަހޮއްލުން . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަރިޖެހުން . ހަވީރުކުރުން . ހަމަދެއްކުން . ހަޖޫކިޔުން . ހާނިދިގޮވުން . ހިތީބޯޓް . ހުރަހެޅުން . ހުޅުއެޅުން . ހުއްޖަތްދެއްކުން . ހެކިދެއްކުން . ހެވާއިންފަނިދެމުން . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮމީސްވުން . ހޭރުވުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިގެނުން . ހޮއްލުން . ނަންކުރުން . ނަލަދެއްކުން . ނަގޫފިތުން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނެރަށްކިއުން . ނެތިނުބައިކިއުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނޮޅާލުން . ރަހަދެއްކުން . ރަނބަހެލުވުން . ރަތްދަޅަދެއްކުން . ރުޅިބުނުން . ރުވާކެނޑުން . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަހުސްކުރުން . ބައިސާކެނޑުން . ބަސްހޮއްލޭވަރަ . ބަސްކިއުން . ބަސްމޮށުން . ބިރުދެއްކުން . ބޭނެތިވުން . ބޭރިހެދުން . ބޮލުކަށިހެފުން . ބޮޑާދެއްކުން . ބޮޑާހޭކުން . ކަށިހަފައިކެއުން . ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން . ކަންބޮޑުކުރުން . ކަންމެރުން . ކަމަށްހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ