...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެފަށްދަންމާނު
ނ.
ރިޔާލާން ނުގޮސް، މީހާ ހުރިތާ ހުރެގެން ރިޔާލެވޭގޮތަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ދަންމާނު.
ވައިމާބާރުއިރުވެސް މިގޮތަށް ދަންމާނުޖަހައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ