...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭހަ
ނ.
(1) އެނގޭ އެނގުން.
(2) މޭރުންވާ މޭރުންވުން.
(3) (ގ.) ހޯގުޅާ.
(4) ބދ.
ފެންނަހައިތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހައެއްކަ . ހާހޯ . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުރެ . ހެދި . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ނަން . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަމަވުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނިމުނުކަން . ނު . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ނޭނގުން . ރޭކާލުން . ބައި . ބަސް . ބާއަޑު . ބިއްކޮއްޓި . ބުއްދި . ބުއްދިވެރި . ބުއްދިވެރިކަން . ބުއްދިވެރިވުން . ބޭހެއްތި . ބޮލަށްވަނުން . ޅެން . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ . ކިތައް . ކޮމާކޯޅި . އަންޓޮ . އަކުރު . އަތުލުން . އާނ . އިހަކަށްދުވަސް . އިން . އިރުދޭމާ . އުނހު . އުނގަންނައިދިނުން . އުނގެނުން . އޫނ . އެހެންނަ . އެހެންޏަ . އެނގުން . އެންމެ . އެންގުން . އޭނ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ