...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭސީ
ނއ.
(1) ރަށުގެ އަހުލުވެރި.
(2) އާދައިގެ.
(3) ފޭރާންދެރަ.
(4) ދެރަވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނދަރުހުއްދަ . ބޭރުމީހުން . ކަމީނާ . ކަމީނާކަން . ކަމީނާވުން . އަށިގެ . ވިއާނުދާ . ފަރަދޭސީން . ފުރެއްދެވެހިން . ލޯކޮށިކަން . ސަހަލު . ސަހަލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ