...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިބޮނޑި
ނ.
(1މަހަށްދާއިރު) ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ އެކިވަރުގެ ދޮށިތައް.
(2) އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ ދޮށިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ