...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމާމަ
ނ.
(1) ކާފައިންނަ ނުވަތަ އިނދެގެންއުޅޭ މާމަނޫން މީހާ.
(2) މާފައިން، ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭ މާމަނޫން މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ