...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންދޫނި
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ނުހުންނަ ކުޑަ ސޫތްޕެއް.
މީގައި ހަތަރު ފިޔަ ހުރެއެވެ.
މީގެ ފިޔަ ހުންނަނީ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތް ފެންނަ ކުޑަ ސަންދަރޯސް ކޮޅެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
(2) ހޭނަކަތު ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހޭނަކަތު ދޫނި . ރަތްޖަޑާ . ބުރު . އިރުވައިފޭރަ . ވަޅުޖަޑާ . ވައްކުކުޅު . ވަލުފުރޯދާނޑު . މާރަން . މާރަވަށް . މާބުލޯލި . މާމުޅޯލި . މުލަނަކަތުދޫނި . މޭއްޔަމެރި . ފުރޯދަންޑާ . ދޫނި . ދޮންބުރު . ތޭރު . ލޯފިނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ