...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރު
.
(2ވަދެނުކުމެވާ) ތަންތާނގައި ލަކުޑިން ނުވަތަ މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ފުރޭމު.
(3) އިންސާނުންނާއި ހައިވާނުންގެ ކުޑަކަމުނަޖިހާއި ބޮޑުކަމުނަޖިސް ނުކުންނަތަން.
(4) އިންސާނާގެ އެތެރެހަށްޓަށް އެއްޗެއް ވަދެނުކުމެވާ ކޮންމެތަނެއް.
(5) މަގު.
(6) ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްވުން . ހަޔެއްވުން . ހާ . ހިނގާގެނޑި . ހިރުއްދަ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިޔައުވަހި . ހީސް . ހީސްލުން . ހުބޮށި . ހުޅު . ހުއިވަކުބަލި . ހެއިއެރުން . ހެއިލެވުން . ހޭކުޑައިވުން . ހޭއެރުން . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން . ހޭލުން . ހޭލުންތެރި . ހޭލުންތެރިކަން . ހޭލުންތެރިވުން . ހޭލެއްވުން . ހޭލެވުން . ހޮރު . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނާބުސްޚާނު . ނާޑަބަރޮވަލަ . ނިވާމަގު . ނިވާފަތް . ރަހިމުބަންދުވުން . ރަންހަދާދޮރާށި . ރިވެލި . ރިވެލިފަށް . ރުނޑި . ރުއްވާ . ރޯހާލާހުރުން . ރޯހާލު . ބަނގަލާތެރެ . ބަންދު . ބަންޑާރަގޯތި . ބަރުފޯސް . ބަބުރުކަނި . ބަވާސީ . ބާރުކަން . ބުރާންތި . ބުރާންތިއެރުން . ބުރާންތިވުން . ބުރި . ބުރިއެދޮރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ